Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Tak jak to tedy vlastně je s těmi „strategiemi“?

Přečetl jsem si dva materiály a věru nejsem z nich moudrý. Oba dva se týkaly pojmu, který je neustále prezentován, je obsažen v každém ŠVP, ale zřejmě jsou na něj různé názory: strategie k rozvoji klíčových kompetencí.

V jedné závěrečné práci v rámci studia Koordinátor definuje  jeho adeptka strategie takto:

„Jak definovat obsah pojmu vzdělávací strategie?

 • Řízení určité činnosti k dosažení základních cílů, obecný postup, umění koncepčně dosahovat stanovených cílů (lit. č. 1).
 • Postupy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků (RVP-ZV).
 • Charakteristika organizačních forem výuky a metodických postupů, které budou přednostně používány nebo jsou pro vzdělávací program školy typické (RVP-GV).“[1]

 

S takovou definicí by se dalo jistě souhlasit.

Co jsou ale tyto strategie? Jak je vymezit? V tom je mezi učiteli mnoho nejasností. Dokládá to srovnání dvou materiálů. Výše jmenovaná práce definuje strategie takto:

a) Strategie směřující ke kompetenci k učení:

 • podpora samostatnosti a tvořivosti
 • podpora přijatelných způsobů dosažení cíle
 • plánování, organizace a vyhodnocování vlastní činnosti
 • učivo je prostředkem k dosažení aktivní dovednosti
 • rozlišení základního a rozšiřujícího učiva
 • vyhledávání a práce s informacemi, využití různých informačních zdrojů
 • učit se pracovat s chybou
 • učit se trpělivosti, systematické práci
 • pozitivní motivace

b) Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů:

 • problém není hrozba, ale výzva
 • problémové úlohy a situace, příklady praktických řešení
 • samostatnost, tvořivost, logické myšlení
 • podpora týmové práce, spolupráce při řešení problémů
 • učíme používat metodu SWOT analýzy při řešení problému
 • učíme používat metodu brainstorming

c) Strategie směřující ke kompetenci komunikativní:

 • rozvoj komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v ITC

a v sociálních vztazích

 • kulturní úroveň komunikace mezi žáky i ve vztahu k dospělým
 • podpora kritiky a sebekritiky
 • prezentační a publikační dovednosti
 • přátelská komunikace mezi žáky, umění naslouchat druhým
 • vhodné používání nonverbální komunikace[2]

Metodický pokyn MŠMT k výuce dějepisu ze dne 29. 9. 2009

Uvádí jako příklad tyto strategie:

-          Objevné učení: základním principem je navození situace, ve které žáci získávají nové poznatky prostřednictvím samostatné aktivní činnosti;

-          Vyučování zaměřené na komunikaci: pochopení vyučovacího procesu jako komunikačního procesu, což znamená odstranění negativních jevů, které účinné komunikaci (a tedy účinnému vyučování) brání;

-          Činné (autentické, tvořivé, zkušenostní) učení: získávání nových poznatků na základě vlastní praktické zkušenosti, či prožitku žáků;

-          Analytický (badatelský) přístup s využitím vědeckých, analytických a interpretačních postupů využitelných pro daný typ školy;

-          Multiperspektivní přístup: tento přístup vyžaduje posuzování jevu či procesu z hlediska perspektiv a pohledů různých posuzovatelů žijících v různých dobách;

-          Kooperativní učení: zdůrazňuje přednosti a význam sociálních vztahů při učení;

-          Programové učení: zdůrazňující systém učiva a učení;

-          Projektové vyučování: poskytující výborné podmínky pro rozvoj týmové práce a sociálních vztahů mimo školu. „

Dále se pak hovoří:

Vyučovací strategie vytvářejí obecný rámec pro konkrétní vyučovací metody, které jsou jejími taktickými dílčími kroky.“[3]

Srovnání obou přístupů svědčí o tom, že tato kategorie není ještě mezi učiteli dostatečně ujasněna. Pedagogická teorie má vůči praxi velký dluh.

 

 


[1]  Štajglová, Helena. Vzdělávací strategie ve školní praxi. http://old.rvp.cz/soubor/02651.pdf (str. 4)

 

[2]  Tamtéž, str. 6

[3] Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Č. j.: 17 245/2009 – 22 1. Doporučené metody a formy práce, přístupy a prostředky. In:  http://www.ceskaskola.cz/2009/10/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20.html

 


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.